top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıdilekbali

HALKA AÇILAN ŞİRKET, YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARININ PAY ALIMLARINA İLİŞKİN DİKKAT ETMESİ GEREKENLER


Bu blog yazımızda halka açılan şirket, yöneticileri ve çalışanlarının halka arzada pay alımlarına ilişkin dikkat etmesi gereken mevzuatı ele aldık.

HALKA AÇILAN ŞİRKET, ŞİRKET YÖNETİCİLERİ VE ÇALIŞANLARININ HALKA ARZDA PAY ALIMLARINA İLİŞKİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN MEVZUAT


II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği hükümleri uyarınca, talep toplama süresinin bitimini izleyen iki iş günü içerisinde yetkili kuruluş ya da varsa konsorsiyum lideri, halka arzda pay satın almak isteyen yatırımcıların adı/soyadını, varsa T.C. Kimlik numaralarını, ticaret unvanlarını, vergi kimlik numaralarını, talep ettikleri pay miktarını, teklif edilen fiyatı, talepte bulunulan asgari miktarı, talebin sisteme girildiği tarih ve saat ile payların yatırımcılar arasındaki dağıtımını gösterir bir liste düzenleyerek şirkete ve/veya halka arz eden ortağa verir.

Payların satıldığı gerçek ve/veya tüzel kişilerden şirket ile sermaye ve/veya yönetim bakımından ilişkili olanlar ile bu kişilerin satın aldıkları pay miktar ve tutarını gösteren tablo yetkili kuruluşlar tarafından ayrıca tutulur.

Payların ilk halka arzında Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan şirkette idari sorumluluğu bulunan kişilerin yaptıkları pay alımlarının da herhangi bir orana bağlı olmaksızın kamuya açıklanması zorunludur.

II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği hükümleri uyarınca, idari sorumluluğu bulunan kişiler, aynı zamanda içsel bilgilere erişimi olan kişiler olarak kabul edilir.

İdari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişiler ile şirketin gerçek ya da tüzel kişi ana ortağı tarafından sermayeyi temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen ve her biri hesabında yapılan işlemlerin toplam tutarı bir takvim yılı içerisinde 250.000 TL’yi (2023 yılı için 3.000.000 TL) aşan tüm işlemler, işlemi yapan tarafından kamuya açıklanır. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, söz konusu tutarı aşan işlemlerden itibaren başlanır ve daha sonra gerçekleştirilen tüm işlemler kamuya açıklanır.

VI-103.1 Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççılara Ödemeleri Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca, şirketin yöneticileri, herhangi bir altı aylık dönem içerisinde ilgili şirket payında gerçekleştirdikleri alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım işlemlerinden kazanç elde etmeleri durumunda, elde ettikleri net kazancı elde edilmesinden itibaren 30 gün içerisinde şirkete öderler. Elde edilen kazancın hesaplanmasında son giren ilk çıkar yöntemi uygulanır.


Kurulca, yöneticilerin elde ettikleri net kazançların şirkete ödenmesine ilişkin yükümlülüklerini 30 günlük süre içerisinde yerine getirmeyenler hakkında, bu şahısların elde ettikleri menfaatin iki katı tutarında idari para cezası verilir. Bu hükümler, tüzel kişi veya tüzel kişileri temsilen atanan şirket yöneticileri için de uygulanır.


Şirketlerin yöneticileri: şirketin yönetim kurulu üyelerini, komite üyelerini, her ne unvanda istihdam edilirse edilsin şirkette idari sorumluluğu bulunan ya da şirketi nüfuzu altında bulunduran kişileri ifade eder.


VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği hükümleri uyarınca içsel bilgi, sermaye piyasası aracının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi, olay ve gelişmeleri ifade eder.


İçsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişiler;


1) Şirketlerin veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarının yöneticilerini,


2) Şirketlerin veya bunların bağlı veya hâkim ortaklıklarında pay sahibi olmaları nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişileri,


3) İş, meslek ve görevlerinin icrası nedeniyle içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişileri,


4) İçsel bilgi veya sürekli bilgileri suç işlemek suretiyle elde eden kişileri,


5) Sahip oldukları bilginin içsel bilgi veya sürekli bilgi niteliğinde olduğunu bilen veya ispat edilmesi hâlinde bilmesi gereken kişileri ifade eder.


Mevzuata uygun şekilde kamuya gerekli açıklamalar yapılmadan önce içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin bu bilgilerin gizliliğini korumaları esastır.

İçsel bilgi veya sürekli bilgileri, bu bilgiler mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmadan önce bu bilgilere sahip olan kişilerden doğrudan ya da dolaylı olarak alan kişiler tarafından ilgili payda işlem yapılması durumunda;


a) İçsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin bu bilgileri diğer kişilere vermeleri,


b) İçsel bilgi veya sürekli bilgileri bu bilgilere sahip olan kişilerden doğrudan ya da dolaylı olarak alan kişilerin ilgili şirket payında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.


İhraççılar tarafından düzenlenen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetim raporlarının hazırlandığı hesap döneminin bitimini izleyen günden söz konusu tablo ve raporların mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili şirket payında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.


İçsel bilgi veya sürekli bilgilerin kesinleşmesinden mevzuata uygun şekilde kamuya duyurulmasına kadar geçen süre içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin ilgili şirket payında işlem yapmaları piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilir.15 görüntüleme0 yorum

ความคิดเห็น


bottom of page