top of page
Ara
  • Yazarın fotoğrafıdilekbali

HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Güncelleme tarihi: 25 May 2023


Bu blog yazımızda halka açık şirketlerin genel kurul ve yönetim kurulu toplantı ve karar nisapları konusunu ele aldık.

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Kapsamında Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu Toplantı Ve Karar Nisapları:


1.TTK Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisapları


1.1. Kural

TTK m.418 uyarınca, genel kurul kural olarak sermayenin en az dörtte birini (%25) karşılayan pay sahiplerinin varlığıyla toplanır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz.


1.2. TTK m.421/1 Uyarınca Sermayenin En Az Yarısının Genel Kurulda Temsil Edilmesini Gerektiren Durumlar


Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının (%50) temsil edildiği genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte birinin (%33,33) toplantıda temsil edilmesidir. Bu fıkrada öngörülen nisapları düşüren veya nispî çoğunluğu öngören esas sözleşme hükümleri geçersizdir.


1.3. TTK m.421/2 Uyarınca Sermayenin Tümünü Oluşturan Pay Sahiplerinin Oybirliğini (%100) Gerektiren Durumlar

a) Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar.


b) Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar.


Bu nisaba ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır.


1.4. TTK m.421/3 Uyarınca Sermayenin En Az Yüzde Yetmişbeşini (%75) Oluşturan Pay Sahiplerinin Olumlu Oylarını Gerektiren Durumlar


a) Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi,


b) İmtiyazlı pay oluşturulması,


c) Nama yazılı payların devrinin sınırlandırılması.


Bu nisaba ilk toplantıda ulaşılamadığı takdirde izleyen toplantılarda da aynı nisap aranır.


2. SPK'nun Genel Kurul Toplantı ve Karar Nisapları


2.1. Kural


SPK uyarınca halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarında, ortaklık merkezinin yurt dışına taşınması ile bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar hariç olmak üzere, SPKn’nda veya esas sözleşmelerinde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmediği takdirde, TTK m.418 (%25) uygulanır.


2.2. SPK'nun m.29/6 Uyarınca Esas Sözleşmede Açıkça Oran Belirtilmek Suretiyle Daha Ağır Nisaplar Öngörülmemişse, Toplantı Nisabı Aranmaksızın, Genel Kurula Katılan Oy Hakkını Haiz Payların Üçte İkisinin (%66,66) Olumlu Oy Vermesini Gerektiren Durumlar


a) Yeni pay alma haklarının kısıtlanması,


b) Kayıtlı sermaye sisteminde yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesi,


c) Sermaye azaltımı,


d) SPK m.23.1’e göre belirlenen önemli nitelikteki işlemler.


Önemli nitelikteki işlem halka açık şirketin;

  1. Önemli nitelikte işlem sayılan birleşme, bölünme işlemlerine taraf olması,

  2. tür değiştirmesi,

  3. imtiyaz öngörmesi,

  4. önemlilik ölçütlerini sağlayan malvarlığının devri veya bu malvarlığının devri sonucunu doğuran işlemler tesis edilmesi veya bu malvarlığı üzerinde (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12 nci maddesine aykırı olmamak kaydıyla üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni hak tesis edilmesi,

  5. mevcut imtiyazların kapsam veya konusunu değiştirmesi

vb. yatırımcıların yatırım kararlarının değişmesine yol açacak ortaklığın yapısına ilişkin temel işlemlerdir.


Ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, esas sözleşmede açıkça daha ağır nisaplar öngörülmedikçe, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınır. Bu fıkrada belirtilen nisapları hafifleten esas sözleşme hükümleri geçersizdir.


2.3. Diğer Durumlar


Diğer durumlarda genel kurul toplantı ve karar nisabı için esas sözleşmelerde açıkça oran belirtilmek suretiyle daha ağır nisaplar öngörülmemişse, TTK m.418 hükmü uygulanır. TTK m.421/5 uyarınca ise, borsa şirketlerinde, aşağıdaki konularda karar alınabilmesi için, yapılacak genel kurul toplantılarında, esas sözleşmelerinde aksine hüküm yoksa, 418’inci maddedeki toplantı nisabı uygulanır:


a) Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri.


b) Birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar.

İşletme konusunun tamamen değiştirilmesi veya imtiyazlı pay oluşturulmasına ilişkin genel kurul kararına olumsuz oy vermiş nama yazılı pay sahipleri, bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren altı ay boyunca payların devredilebilirliği hakkındaki kısıtlamalarla bağlı değildirler.


2.4. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Onayının Gerektiği Durumlar


a) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği m.9.3’de belirtilen ilişkili taraflarla yapılan işlemlerde alınacak yönetim kurulu kararlarının uygulanabilmesi için bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun onayı aranır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun işlemi onaylamaması hâlinde, işlem genel kurul onayına sunulur. Genel kurul toplantılarında, işlemin tarafları ve bunlarla ilişkili kişiler oy kullanamaz. Genel kurul toplantısında, toplantı nisabı aranmaz, oy hakkı bulunanların basit çoğunluğu ile karar alınır.


b) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği m.10’da belirtilen ortaklıklar ve bağlı ortaklıkları ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının belirlenen oranlara ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararı alınması, bir rapor hazırlanması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemleri onaylamaması halinde, muhalefet gerekçesinin KAP’ta açıklanması zorunludur.


c) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği m.12.3 uyarınca, her koşulda olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet verilmesine ilişkin yönetim kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun söz konusu işlemleri onaylamaması halinde, muhalefet gerekçesinin KAP’ta açıklanması zorunludur.


d) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.9 uyarınca, Şirket’in varlık ve hizmet alımı ve satımı benzeri işlemler ile yükümlülük transferi işlemlerinde, işlem tutarının belirtilen değerlere oranının, %10’dan fazla bir orana ulaşacak olması ya da bir faaliyetinin durdurulması durumlarında; söz konusu işlemlere ilişkin yönetim kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunması gerekir. Yönetim kurulu kararının katılanların oybirliği ile alınmaması durumunda, imzalı yönetim kurulu kararı ve muhalefet şerhi KAP’ta açıklanır. Bağımsız üyelerin çoğunluğunun işlemi onaylamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde KAP’ta duyurulur ve işlem genel kurul onayına sunulur. Genel kurul toplantılarında SPK’nun 29/6. maddesinde belirtilen esaslara uyulur.


3. Yönetim Kurulu Toplantı ve Karar Nisapları


TTK m.390/1 uyarınca esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır.


Kanunda öngörülen toplantı ve karar nisaplarının ağırlaştırılması mümkündür. Bu çerçevede yönetim kurulu kararları için oybirliği esasının kabul edilmesi de mümkündür. Ancak Kanunda öngörülen toplantı ve karar yetersayıları hafifletilemez.

Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar.


Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır.


Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.


4. Oyda İmtiyazlı Paylara İlişkin Sınırlama


TTK m.479 uyarınca, oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz:


a) Esas sözleşme değişikliği.


b) İbra ve sorumluluk davası açılması.248 görüntüleme0 yorum

Comments


bottom of page